QUẢN LÝ DANH MỤC TÀI SẢN

Khai báo tăng, giảm tài sản.

Theo dõi tình trạng sử dụng.

Điều chỉnh thông tin của tài sản

Thông tin chung: mã tài sản, tên tài sản, loại tài sản, ngày ghi tăng, mã ngoại tệ / tỷ giá, ngày tính khấu hao, số kỳ khấu hao, ngày kết thúc khấu hao, nguyên giá, giá trị khấu hao 1 kỳ.

Chứng từ gốc: thông tin mã chứng từ, ngày chứng từ.

Danh sách phụ tùng kèm theo:Tên phụ tùng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá

Các thông tin khác: nhóm tài sản, nước sản xuất, năm sản xuất, ghi chú…

QUẢN LÝ THÔNG TIN SẢN

Quản lý danh sách tài sản: tên tài sản, phòng ban được cấp, nguyên giá, người được cấp phát, ngày/người cấp phát, ngày/người thu hồi, tình trạng….

Thêm/ xoá/ sửa danh sách tài sản.

Kiểm kê tài sản: mục đích kiểm kê, người/ngày kiểm kê, người/ngày tạo, giá trị khấu hao, tổng hao mòn lỹ kế, tổng giá trị hoàn lại….

Thêm/ xoá/ sửa phiếu kiểm kê tài sản.

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ TÀI SẢN

Tính khấu khao

Yêu cầu cấp phát tài sản

Yêu cầu thu hồi tài sản

Đề nghị mua sắm thường xuyên

Điều chuyển tài sản

QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ XE

Quản lý bảo hiểm – đăng kiểm

Đăng ký xe, điều xe

Đăng ký định vị

Quản lý tai nạn

QUẢN LÝ SỬA CHỮA - BẢO TRÌ

Kế hoạch bảo trì

Lịch bảo trì

Bảo trì trang thiết bị - tài sản

Yêu cầu sửa chữa

Sửa chữa trang thiết bị - tài sản

Phiếu bàn giao

THỐNG KÊ BÁO CÁO

Thống kê điều xe

Báo cáo tài sản

Thống kê tài sản theo phòng ban

Báo cáo khấu hao tài sản theo năm, tháng

Thống kê chi phí tai nạn theo tháng

Thống kê số lượng tại nạn theo tháng

Lịch sử sử dụng thiết bị

Thống kê điều xe theo tài xế

Bảng phân công công tác

Thống kê đăng kiểm

Thống kế đến hạn đăng kiểm

Tổng hợp khấu hao tài sản

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Quản lý danh sách nhóm người dùng: Thêm/xoá/ sửa nhóm người dùng

Quản lý danh sách người dùng: Thêm/xoá/sửa danh sách người dùng

Quản lý phân quyền nhóm người dùng, danh sách người dùng